Algemeen

www.auteurslezingen.be wordt beheerd door Literatuur Vlaanderen. Literatuur Vlaanderen is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000. 

Alle persoonsgegevens die Literatuur Vlaanderen ontvangt door jouw interactie met de website www.auteurslezingen.be worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’).

Deze privacyverklaring omschrijft welke informatie Literatuur Vlaanderen over jou verzamelt, waarvoor ze die informatie gebruikt en aan wie ze de informatie doorgeeft. De verklaring omschrijft ook welke rechten je hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring geldt specifiek voor de verwerkingen die gebeuren op www.auteurslezingen.be. Voor meer informatie over andere verwerkingen van persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen kun je terecht op de algemene privacyverklaring via www.literatuurvlaanderen.be/privacyverklaring.

Als je ervoor kiest om bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, kun je mogelijk geen beroep doen op onze diensten.

Onderstaande verklaring kan van tijd tot tijd veranderen.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is:

Literatuur Vlaanderen
Generaal Van Merlenstraat 30
2600 Berchem – Antwerpen
Ondernemingsnummer 0850.465.910

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je steeds contact opnemen met Literatuur Vlaanderen via privacy@literatuurvlaanderen.be.

Doel van de verwerking

Literatuur Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van hoe en waarom je met Literatuur Vlaanderen communiceert.

 • Als auteur

Wanneer je als auteur een account aanmaakt op www.auteurslezingen.be, dien je een aanvraag in om op de auteurslijst opgenomen te worden. Je persoonsgegevens worden verwerkt zodat Literatuur Vlaanderen en de adviescommissie auteurslezingen over je aanvraag kunnen adviseren en beslissen.

Omdat Literatuur Vlaanderen een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) is, volgt de verwerking van je persoonsgegevens uit een wettelijke verplichting en in het kader van een taak van algemeen belang. 

Als je op de auteurslijst opgenomen wordt, publiceert Literatuur Vlaanderen je auteursprofiel op www.auteurslezingen.be zodat organisatoren je kunnen uitnodigen voor gesubsidieerde lezingen. Je kunt de informatie op je auteursprofiel steeds zelf aanpassen via je account op de website.

Literatuur Vlaanderen publiceert je contactgegevens enkel op de website als je daarvoor je uitdrukkelijke toestemming geeft. Je kunt deze toestemming nadien altijd nog altijd intrekken door je voorkeur te wijzigen in je profiel op www.auteurslezingen.be (ga via het tabblad ‘auteurs’ naar ‘mijn auteurspagina’, klik door op ‘mijn auteursgegevens en info lezingen’ en pas onder ‘zichtbaarheid contactgegevens’ je voorkeur aan). Als je ervoor kiest om je contactgegevens niet zichtbaar te maken op www.auteurslezingen.be, kunnen organisatoren die jou willen uitnodigen wel contact opnemen met Literatuur Vlaanderen. We bezorgen de geïnteresseerde organisator je e-mailadres als ze daar expliciet om vragen. Daarnaast kan Literatuur Vlaanderen je telefoonnummer doorgeven aan organisatoren waarmee je al een afspraak voor een lezing hebt gemaakt. Dat doen we alleen als de organisator dringend contact met je moet opnemen.

 • Als organisator

Wanneer je als organisator een account aanmaakt op www.auteurslezingen.be, geef je aan dat je subsidie wenst te ontvangen voor het organiseren van auteurslezingen. Literatuur Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens om je aanvragen voor gesubsidieerde auteurslezingen te beheren, bij eventuele vragen en bij facturatie.

Omdat Literatuur Vlaanderen een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) is, volgt de verwerking van je persoonsgegevens uit een wettelijke verplichting en in het kader van een taak van algemeen belang. 

 • Nieuwsbrief

Als je je inschrijft op de nieuwsbrief over auteurslezingen, geef je Literatuur Vlaanderen toestemming om nieuws over auteurslezingen op het door jou opgegeven emailadres te versturen. Je kunt je steeds uitschrijven op de nieuwsbrief via de opt-outmelding in elke editie.

 • Boekhouding

Literatuur Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens in haar boekhouding. Die verwerking is gebaseerd op de wettelijke verplichting die Literatuur Vlaanderen heeft.

Categorieën van persoonsgegevens

Ben je contactpersoon bij een organisatie, dan verwerkt Literatuur Vlaanderen je persoonlijke identificatiegegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres).

Meld je je aan als natuurlijke persoon, dan verwerkt Literatuur Vlaanderen

 • je persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer);
 • je persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geslacht);
 • je financiële gegevens (bankrekeningnummer, aanslagbiljet personenbelasting, fiscale fiche).

Literatuur Vlaanderen verzamelt geen gevoelige gegevens (persoonsgegevens met informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksuele leven of seksuele geaardheid) of persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Bron van je persoonsgegevens

Literatuur Vlaanderen ontvangt je persoonsgegevens door haar interacties met jou via de website www.auteurslezingen.be, e-mail, post en/of telefoon, of via publieke bronnen.

Ontvangers van je persoonsgegevens

Voor de eerder omschreven doeleinden kan Literatuur Vlaanderen je persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals overheidsinstanties of financiële instellingen.

IT-, cloud- en softwareleveranciers van Literatuur Vlaanderen kunnen ook toegang hebben tot je persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Deze dienstverleners mogen je persoonsgegevens nooit gebruiken voor eigen doeleinden en zijn gebonden door een geheimhoudingsverplichting.

Je persoonsgegevens kunnen gedeeld worden bij een zakelijke transactie, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of -aandelen.

Bewaartermijn

Literatuur Vlaanderen houdt je persoonsgegevens bij zolang ze die nodig heeft voor de eerder omschreven doeleinden of omwille van de wettelijke verplichting die op haar rust.

Doorgifte buiten de EU/EER

Literatuur Vlaanderen geeft je persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Literatuur Vlaanderen baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, zoals profiling.

Beveiligingsmaatregelen

Literatuur Vlaanderen verbindt zich ertoe om naar beste vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. De maatregelen zijn steeds op basis van de huidige technologische mogelijkheden.

Wat zijn je rechten?

Je beschikt over verschillende rechten om je verwerkte persoonsgegevens te beheren. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Literatuur Vlaanderen via privacy@literatuurvlaanderen.be.

In het kader van de identificatieplicht kan Literatuur Vlaanderen je om een kopie van je identiteitskaart vragen.

 1. Recht op inzage en correctie

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Literatuur Vlaanderen van jou verwerkt en voor welke doeleinden ze dat doet, kun je contact opnemen via privacy@literatuurvlaanderen.be. Je kunt ook vragen om eventuele foute persoonsgegevens te verbeteren of je gegevens te wijzigen.  

 1. Recht op verwijdering en beperking

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Na je verzoek tot verwijdering bewaart Literatuur Vlaanderen mogelijks alsnog persoonsgegevens als gevolg van wettelijke verplichting. Wanneer je een gegronde reden hebt, kun je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als je de juistheid van de gegevens betwist.  

 1. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op gerechtvaardigd belang of past in het uitvoeren van een taak van algemeen belang of openbaar gezag, kun je op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.  

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van je (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Literatuur Vlaanderen, kun je vragen om je persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou te bezorgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés verloopt.  

 1. Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen gebaseerd is op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het intrekken van je toestemming.

 1. Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie over het gebruik van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen. Je moet de klacht melden via het klachtenformulier op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Vlaamse Toezichtcommissie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel
e-mail: contact@toezichtcommissie.be 

https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure

Contact

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen of over deze privacyverklaring, of als je je rechten zoals omschreven in punt 11 wil uitoefenen, kun je contact opnemen via:

privacy@literatuurvlaanderen.be Literatuur Vlaanderen, Generaal van Merlenstraat 30, 2600 Berchem

Literatuur Vlaanderen heeft een Data Protection Officer (DPO). Je kan contact opnemen via dpo@literatuurvlaanderen.be.

Wijzigingen

Literatuur Vlaanderen behoudt het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Je vindt de laatste versie steeds terug op https://www.literatuurvlaanderen.be/privacyverklaring.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 9 december 2020.