Door de coronacrisis liggen alle culturele activiteiten al enkele maanden stil. Sinds 8 juni zijn activiteiten zonder publiek onder een aantal voorwaarden opnieuw mogelijk. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni.

De heropstart moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers als voor het personeel. Er worden protocollen opgemaakt om de sector daarbij te helpen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector.

Diverse sector, één set basisregels

De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf. Minister van Cultuur Jan Jambon keurde het eerste protocol op 10 juni goed. 

Voortdurende bijsturing

De tweede versie van het basisprotocol is opgesteld voor de nationale fase 4, en is van toepassing vanaf 1 juli 2020. Deze versie vervangt het volledige basisprotocol van 8 juni 2020. 

Alles over het basiskader voor een veilige heropstart lees je hier